PRIVACY VERKLARING

Wanneer u beroep doet op de diensten van Marly NV (hierna "Marly" genoemd), vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Marly verzamelt, waarom Marly deze verzamelt en wat Marly hiermee doet. Hierbij wil Marly er u tevens op wijzen dat Marly steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Marly beschikt.

 

1. Welke gegevens verzamelt Marly en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die Marlyaan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor:

 • werkplanning
 • boekhouding
 • facturatie
 • promoties, of informative over producten te communiceren
 • om wijzigingen in ons beleid te melden
 • om de diensten van Marly te verrichten, zoals bestellingen

Marly verzamelt uw persoonsgegevens, of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met Marly opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken (deze gegevens kunnen [naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,...] bevatten).

In andere gevallen verzamelt Marly persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website van Marlybezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser,tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. Marlygebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan Marly. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.

Marlyverzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

 

2. Hoe gebruikt Marly deze gegevens?

Marly hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Marly gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht.

Marly vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houdenvan onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan Marly uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

Marly verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. Marly kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont. Deze servers bevinden zich telkens binnen de EER.

Marly deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Marly, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

Marly kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Marly wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Marly wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet-en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
 • Om juridische redenen

Marly deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Marly als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet-en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van Marly, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Marly betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Marly doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn.In het bijzonder geldt het volgende:

 • Marly evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • Marly beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Marly, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Marly te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

 

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Het is het doel van Marly duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Marly onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Marly proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Marly die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Marly u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

Marly kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingenin een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Marly streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Marly, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4.Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Marly.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Marly controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Marly formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op metde persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Marly zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.