ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Elke klant die ons, hetzij rechtstreeks, hetzij via internet, hetzij langs onze vertegenwoordigers om, een bestelling overmaakt, of met ons wenst te contracteren, aanvaardt zonder enig voorbehoud huidige voorwaarden, die bij voorrang op al onze contracten van toepassing zijn, en op gelijk welke andere algemene voorwaarden of bijzondere aankoopvoorwaarden primeren. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om van onze algemene voorwaardenaf te wijken. Onze contracten zijn persoonlijk en kunnen zonder ons akkoord niet overgedragen worden.

 

2. OFFERTES -BESTELLINGEN -PRIJS

Indien ze binnen de maand na hun overhandiging niet door de klant aanvaardt zijn, houden onze offertes op ons te verbinden. Zodra de bestellingen ons toekomen, worden ze als definitief beschouwd. Naar gelang de gevallen, zullen ze eventueel door ons schriftelijk bevestigd worden. Al onze prijzen zijn, exclusief B.T.W., in euro's uitgedrukt voor koopwaar in normale verpakking, verkocht vanuit onze magazijnen en zonder verzekerd te zijn. Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige kostprijs van de grondstoffen,van de lonen, van de tarieven, van de taksen, van de huidige wisselkoersen, van de transportkosten en invoerrechten.Ingeval de leveringstermijnen door toedoen van de klant dienen verlengd te worden, behouden we ons het recht om onze prijzen te herzien indien de kosten een wijziging ondergaan.

 

3. LEVERINGSTERMIJNEN

Behoudens anders duidend-binding zijn de leveringstermijnen ter indicatieve titel, en zonderverplichting vermeld. Ze lopen vanaf de datum vermeld op onze schriftelijke orderbevestiging.Overmacht en vreemde oorzaken geven ons het recht, zonder vergoeding noch opzeg, af te zien van alle of een deel van onze verplichtingen of de uitvoering ervan uit te stellen. Een vertraging in de levering kan in geen geval leiden tot de nietigverklaring of ontbinding van de bestelling, noch aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

4. AFGIFTE -KLACHTEN

Ongeacht de leveringsplaats, worden de koopwaren vermoed, in onze magazijnen te zijn afgegeven en goedgekeurd. De klant dient ze bijgevolg te controleren voordat ze gegeven worden.Zelfs indien de transportmiddelen ons toebehoren, is het risico voor het vervoer van de koopwaren voor de klant. Dit geldt eveneens ingeval van portvrije levering. De klant of de bestemmeling heeft er bijgevolg alle belang bij de goederen en hun gewicht bij aankomst te controleren. In geval van averij of indien er goederen ontbreken, is hij gehouden de verzending onder alle voorbehoud aan te nemen, teneinde zijn recht van verhaal tegen de vervoerder te vrijwaren. Wij wijzen elk protest en elke aansprakelijkheid af voor wat de uitwendig beschadigde verpakking of het niet overeenstemmend brutogewicht betreft. De koper aanvaardt dat de brutogewichten, die door ons gefactureerd worden, deze zijn die door de vervoerder zijn opgenomen, vervoerder die alle beschadigde colli of deze waarvan het gewicht niet juist is, weigert. In geval van levering met onze wagens of door tussenkomst van onze depothouders, moet het nazicht van het colli en van hun gewicht bij ontvangst der goederen plaatsvinden. Na aanneming wordt geen enkel protest meer aanvaard.Om in overweging genomen te worden, dient elk protest met betrekking tot verborgen gebreken ons per aangetekende brief te worden gericht binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek waarmee de koopwaar behept is. De klant dient deze gebreken te bewijzen. Het bestaan van verborgen gebreken geeft enkel aanleiding tot het vervangen van de beschadigde koopwaren, zonder enig andere vergoeding.Elke toezending van goederen of verpakkingen dient voorafgaandelijk door ons goedgekeurd te worden en zal portvrij aan de zetel van onze vennootschap geschieden op eigen risico van de klant

 

5. BETALINGEN

Elke bestelling van minder dan 148,74 euro's wordt onder rembours verstuurd. Onze facturen dienen direct na ontvangst contant betaald te worden op de zetel van onze vennootschap, of door creditering van onze bankrekeningen.Ter betaling ingediende wissels leiden niet tot schuldvernieuwing.De niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft voor gevolg dat de debiteur automatisch voor elke andere vordering de bedongen betalingstermijnen verliest, zelfs indien er wisselbrieven als betaling werden overhandigd.Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enerzijds een verwijlintrest opbrengen gelijk aan de jaarlijkse wettelijke intrestvoet +4%, en anderzijds een forfaitaire onherleidbare en conventionele vergoeding van 15% op de niet betaalde bedragen, met een minimum van 49,58 euro's.

 

6. SCHORSING -VERBREKING -ONTBINDING

Onze vennootschap heeft het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, elke overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan te schorsen:

  • indien de klant in gebreke blijft een bepaling van de overeenkomst na te leven of nalaat de verplichtingen voortvloeiend uit andere overeenkomsten aangegaan met ons, na te komen
  • indien door overmacht de uitvoering van haar verplichtingen verhinderd worden of, ten gevolge van gelijk welke omstandigheden onafhankelijk van haar wil, de uitvoering van haar verplichtingen zulke kosten met zich mee zou brengen dat er een onevenwicht zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties.

In geval van annulering van de bestelling, verbreking of ontbinding van de overeenkomst, door toedoen van de klant of op haar verzoek, is de klant aan de vennootschap, als winstderving en ten titel van de gedane kosten, een vergoeding verschuldigd die forfaitair en onherleidbaar begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs. Onze vennootschap zal steeds, indien het geval zich voordoet, het recht hebben om een vergoeding te vragen hoger dan 30% als zij kan bewijzen dat de door haar geleden schade hoger is.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onze waren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs, de intresten, de vergoedingen en de eventuele kosten, en in geval van afgifte van cheques of wissels, tot de betaling ervan.Tot op zulk ogenblik is het formeel aan de klant verboden de waren verkopen, te verhuren, in pand te geven of op een andere wijze over deze waren te beschikken, zonder een voorafgaandelijke uitdrukkelijke en geschreven toelating van de vennootschap.

 

8. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting van welke aard ook tussen partijen, zijn de Rechtbanken van Brussel (Vredegerecht van 2de Kanton) uitsluitend bevoegd, zelfs in geval van afgifte van een cheque of een wissel van samenhang, of oproeping tot vrijwaring.

 

9. BESTELLINGEN VAN PARTICULIEREN VIA DE WEBSITE

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele relatie tussen Marly SA en elke persoon (hierna "de klant" genoemd) die een bestelling plaatst op de website van Marly SA (hierna "de website" genoemd) via het volgende adres: www.marly.com. De algemene verkoopsvoorwaarden in dit artikel gelden enkel voor consumenten in de zin van artikel 1, boek IWetboek van Economisch recht (WER).

 

a) Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen. Marly NVverbindt er zich toe op de website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Marly NVbehoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Marly NVonaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

b)Prijzen

Alle prijzen van producten op de website zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw (21%). Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet schriftelijk overeengekomen. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt Marly NVde bestelling via e-mail. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Marly NVworden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen vanMarly NVzijn vrij van verplichtingen. Marly NVkan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving

 

c) Levering van bestelling

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van productenzal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Marly NVheeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De koper is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Marly NVkan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Marly NVneemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Marly NVverbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten.

d)Herroepingsrecht producten

De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief. De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij Marly NV. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen:

  • vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht word gebruikt
  • naam en adres van de klant, correct en volledig
  • handtekening van de klant.

Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retourdocument. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier teworden verzonden aan volgend retouradres: Marly SA c/o Xeon International, Industrielaan 18,8770 Ingelmunster. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Marly NVhet verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

 

e) Inhoud van de website

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op de website. Marly NVkan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Marly NVheeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de koperonmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoekt, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.